نمایشگاه عبارت است از فضایی مناسب، استثنایی و خارق العاده که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان می‌توانند با فعالیتهای سازمان یافته و هماهنگ به مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بپردازند، نمایشگاه محل تماس مستقیم عرضه کنندگان و بازدید کنندگان است، نمایشگاه محل ارائه تفکرات جدید، مبادله اطلاعات، ارائه ابتکارات، اختراعات و ابداعات است.

در روزگاران باستان نمایشگاه را فستیوال یا جشنی می‌دانستند که در خلال آن مکانی جهت عرضه کالا یا خدمات فراهم می شد. امروزه نمایشگاه از شکل ابتدایی آن  تا حدودی خارج شده و  علاوه بر خصوصیات گذشته به محلی برای تحقیق و تفحص، تکامل، توسعه و دستیابی به منابع جدید عرضه کالا نیز تبدیل شده است.

Downloader.la 61dd604e64f29
Downloader.la 61dd604e64f29